ARENGUKAVA

VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2016

 

1. SISSEJUHATUS

Värska Orienteerumisklubi Peko lühinimetus OK Peko on asutatud 06.novembril 1990 aastal. Klubil on olemas oma sümboolika ja väljakujunenud värvikombinatsioon. Klubi juhib 5 liikmeline juhatus, kelle seast on valitud president. OK Peko klubi asukoht on Värska Põlvamaal, kuid liikmeid on üle Eesti. Arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab hindama aasta jooksul saavutatut ja määratlema järgmised eesmärgid. Arengukava on koostatud 5 aastaks.

2. HETKEOLUKORD JA TAUSTINFORMATSIOON

LIIKMED

Värska OK Pekol on 2011 aastal liikmeid 83, kellest noorliikmeid on 23. Liikmeid elavad üle Eesti. Vanuseliselt on OK Peko noor klubi. Suurema vanusgrupi moodustavad noored kuni 16 a. Suurem osa liikmeid tegelevad orienteerumisspordiga tervise-, harrastus-, või tippspordi tasemel. Samuti lüüakse kaasa erinevatel kestvusspordialadel.

VARAD

Värska OK Peko suurema põhivara moodustab

• kinnistu Verhuulitsas registriosaga 2041638, kus asub suusamaja

• garaaziboks garaaziühistus Värska Männimetsa

• lumesaan Buraan

• 5 aastaks avalikus kasutuses olevad suusarajad Verhuulitsas ja Õrsava matkarada

• sõiduauto järelhaagis

• lumesaan Arctic Cat

• järelveetav rajamasin

• Sport Ident jaamade komplekt 50 tk

• elektrigeneraator

• u 100 km² kaaristatud maastikku

• Värska OK Pekol on olemas väikevahendid võistluste läbiviimiseks.

TEGEVUSED

OK Peko tegevuse võib jagad 3 osasse , võistluste korraldamine, osavõtt võistlustest, treeningtöö noortega. OK Peko korraldab aastas 10-20 võistlust, üritust. Traditsioonilisteks võistlusteks ja üritusteks on kujunenud: Põlva MV orienteerumises talv, suvi, Värska valla suusapäevakud , orienteerumisvõistlus Peko Kevad , Värska GP Rattamaraton, Eesti MV orienteerumises suvi, talv, Värska Rattaralli, Ümber Värska järve jooks. Klubi korraldab igaastaselt hooaja kokkuvõtliku ürituse, kus sporditakse ja arutatakse tuleviku üle.

SEOTUS TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

OK Peko on Eesti Orienteerumisliidu, Põlvamaa Spordiliidu, MTÜ Piiriveer Liider liige. Klubi teeb tihedalt koostööd Värska Vallavalitsusega, teiste orienteerumisklubidega, üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega.

3. VISIOON 2016

NOORTESPORT

• klubis töötab palgaline kvalifitseeritud treener

• klubi liikmetest on vähemalt 1/4 noored, kes osalevad regulaarselt treeningutel

• maailma tasemel on võidetud medal noorte või juunioride arvestuses

• klubi kuulub Eesti 3 parima orienteerumisklubi hulka

• klubil on piisavalt vahendeid, et toetada osalemist tiitlivõistlustel ja varustusesoetamisel

TIPPSPORT

• klubis on vähemalt 3 liiget, kes löövad kaasa maailma tasemega võistlustel (MM,EM, MK)

• Eesti MV teates võidetakse iga aasta medal

• klubil on piisavalt vahendeid, et toetada osalemist tiitlivõistlustel

• klubi kuulub Eesti 5 parima orienteerumisklubi hulka

HARRASTUSSPORT

• klubi on esindatud võistkondadega Jukola ja Venlojen teatejooksudel

• klubi liikmed osalevad aktiivselt erinevatel spordivõistlustel

• klubi toetab osalemist Eesti MV orienteerumises

TERVISESPORT

• klubi korraldab erinevaid spordiüritusi Värska vallas ja üle Eesti

• klubi liikmed propageerivad tervislikke eluviise

• klubi liikmed osalevad aktiivselt orienteerumise päevakutel ja teistel spordiüritustel

RAJATISED, KAARDID

• suusamaja ümbruses on välja arendatud ja aastringselt hooldatud suusa-, jooksu-, matkarajad

• pidevalt on uuendatud olemasolevaid o-kaarte

• kasutusele on võetud uued maastikud Rääptsova-Matsuri, Kõvera-Nedsaja, Tuderna-Piusa, Räpina

VARAD, VAHENDID

• klubil on oma sümboolikaga vorm (dress)

• on valminud kaasaegne klubimaja suusamaja lähedusse

• on olemas ruumid vahendite hoidmiseks

• klubil on oma väikebuss

PARTNERID

• oleme aktiivselt esindatud Eesti Orienteerumisliidus, Põlvamaa Spordiliidus

• võtame osa MTÜ Piiriveer Liider tööst

• teeme koostööd orienteerumisklubidega, Värska vallavalitsusega, valla allasutustega ja ettevõtetega

4. MISSIOON

Aidata kaasa orienteerumisspordi ja teiste spordialade arengule, luues kõikidele klubi liikmetele soodsad eeldused ja tingimused endale meeldiva spordiala harrastamiseks, mis tõstab inimeste vaimset ja tervislikku enesetunnet ja annab jõudu seada endale kõrgeid sihte spordis ning tavaelus.

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

• suurendada OK Peko liikmeskonda ja leida igaühele sobiv rakendus klubis

• igaastaselt kaasata uusi noori treeningrühmadesse, viia läbi treeninguid ja laagreid ning tõsta noorte sportlikku taset, mille väljundiks on medal tiitlivõistlustelt

• jätkata Peko Kevade võistluse traditsiooni, vähemalt iga kolme aasta tagant korraldada Eesti MV-d orienteerumises, seitsme aasta tagant rahvusvaheline võistlus ja kaasa lüüa teiste spordialade (suusatamine, jalgrattasport) arendamises

• arendada ja kaasajastada võistluste läbiviimiseks vajalikku materiaalset baasi, uuendada spordivarustust ja hooldada suusamaja

• võtta kasutusele uued maastikud Tuderna ja Matsuri piirkonnas, ning pidevalt uuendada ja korrigeerida olemasolevaid kaarte

• põhiklassi teatevõistlustel igaastaselt medal

• korraldada piirkonnas tervisespordi suunitlusega üritusi (päevakud, matkad) ja osaleda üleeestilistel tervisespordi üritustel

• klubil on pikaajalised koostöölepingud eraettevõtetega

• osaleda aktiivselt Maakonna Spordiliidu ja Eesti Orienteerumisliidu juhatuse töös

• klubis on vähemalt viis treenerit, kellest üks on IV taseme kvalifitseeritud treener

• läbi sportlike ürituste korraldamise piirkonna ja spordiala maine kujundamine positiivses valguses

• oma tegevuses arvestada loodushoiuga

6. TEGEVUSPLAAN AASTANI 2016

• igaastaselt korraldada traditsiooniline Peko Kevad

• korraldada MTBO MK etapid 2012

• kaardistada Tuderna maastik 2012

• kaardistada Räpina maastik 2012

• klubi taotleb 2014 aastaks suviste EMV korraldamisõigust

• klubi taotleb 2013-2015 aastaks talviste EMV korraldamisõigust

• klubi võtab tööle noortetreeneri 2014

• klubi taotleb igaastaselt erinevatest fondidest raha noorsportlaste ettevalmistamiseks

• klubi maksab klubi liikmete eest Eesti MV stardimaksu

• klubi taotleb vahendeid erinevatest fondidest materiaalse baasi arendamiseks

• klubi uuendab võistluste korraldamiseks vajaminevat varustust 2012

• klubi korraldab noortele igaastaselt vähemalt 3 treeninglaagrit

7. FINANTSEERIMINE

Arengukava elluviimine finantseeritakse era, riiklikest, regionaalsetest ja kohalikest vahendeist, samuti loob Värska OK Peko ise vajalikke ressursse edasise arengu tagamiseks.

Sporditegevuse finantseerimise allikad on:

• eraldised riigi eelarvest;

• eraldised kohaliku omavalitsuse eelarvest;

• spordiorganisatsioonide majandustegevus;

• sihtkapitalid ja -asutused;

• sponsorlus.

 

Arengukava on kinnitatud Värska OK Peko üldkoosolekul 05.11.2011.