ARENGUKAVA

VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO ARENGUKAVA AASTATEKS 2017–2021

1. SISSEJUHATUS

Värska orienteerumisklubi Peko (lühinimetus OK Peko) on asutatud 6. novembril 1990. aastal. OK Peko on Eesti Orienteerumisliidu liige. Klubil on olemas oma sümboolika ja väljakujunenud värvikombinatsioon. Klubi juhib 5-6-liikmeline juhatus, kelle seast on valitud president. OK Peko tuumik on koondunud Värskasse, kuid liikmeid on üle Eesti.

OK Peko juhtidee on luua sportimiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks soodsad tingimused kõigile orienteerumisest huvitatutele.

Arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab hindama aasta jooksul saavutatut ja määratlema eesmärgid edasiseks. Arengukava on koostatud 5 aastaks.

 

2. HETKEOLUKORD JA TAUSTINFORMATSIOON

LIIKMED

Värska OK Pekol on 2016. aastal 87 tegevliiget, kellest noorliikmeid on 23. Suurem osa liikmetest tegeleb orienteerumisspordiga tervise-, harrastus- või tippspordi tasemel, samuti harrastatakse kestvusspordialasid.

 

VARAD

Värska OK Peko suurema põhivara moodustavad:

 • Kinnistu (registriosaga 2041638) Õrsava külas Värska vallas; kinnistul asub Peko suusamaja
 • Kinnistu (registriosaga 1993738) Õrsava külas Värska vallas; kinnistul asub Peko seltsimaja (valmimisaasta 2013)
 • Garaažiboks Männimetsa garaažiühistus Värskas
 • Lumesaan Buraan
 • Suusastaadion ja suusarajad Verhulitsas/Õrsava külas (avalikus kasutuses)
 • Sõiduauto järelhaagis
 • Lumesaan Arctic Cat
 • Järelveetav rajamasin
 • SPORTident ActiveCard (SIAC) jaamade komplekt
 • Elektrigeneraator
 • Ligikaudu 100 km² ulatuses kaardistusi
 • Väikevahendid võistluste läbiviimiseks
 
TEGEVUSED

OK Peko tegevusalad saab jagada laias laastus kolmeks: võistluste korraldamine, osavõtt võistlustest, treeningtöö noortega.

OK Peko korraldab aastas 10–20 võistlust ja üritust, mille keskmes on orienteerumisvõistlused, kuid märkimisväärse osa on kaetud ka jooksu-, suusa- ja rattavõistlustega.  Traditsioonilisteks võistlusteks ja üritusteks on kujunenud järgmised: Põlva MV orienteerumises (talv, suvi), Värska valla suusapäevakud, rahvusvaheline orienteerumisvõistlus Peko Kevad, Eesti MV orienteerumises (suvi, talv), Värska Rattaralli, Ümber Värska järve jooks. Klubil on kogemus ka rohkearvulise osavõtuga rahvusvaheliste võistluste korraldamises, näiteks 2012. aastal korraldati edukalt MK-etapp rattaorienteerumises.

Klubi korraldab iga-aastaselt hooaja kokkuvõtliku ürituse, kus sporditakse ja arutatakse tuleviku üle.

 
SEOTUS TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

OK Peko on järgmiste ühenduste liikmeks: Eesti Orienteerumisliit, Põlvamaa Spordiliit, MTÜ Piiriveere Liider ja MTÜ Setomaa Turism. Klubi teeb tihedalt koostööd Värska vallavalitsusega, teiste orienteerumisklubidega, üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega.

 

3. VISIOON 2021

LIIKMED
 • Liikmed osalevad aktiivselt ühistegevuses: osalevad võistlustel, ühistreeningutel, sportlikes laagrites ja korraldavad üritusi.
 • Klubi asukohaks on Värska, kuid tegevuse tagame üle-eestilise.
 • Liikmete vahel on tagatud hea siseinfo liikumine läbi erinevate kanalite (FB, koduleht, meililist jne).
 • Passiivsete liikmete hulk on vähenenud.
 • Noorliikmed on aktiivsed ja löövad kaasa ürituste korraldamisel.
 
NOORTESPORT
 • Klubis töötab palgaline kvalifitseeritud treener.
 • Treeningud on mitmekesised.
 • Klubi liikmetest on vähemalt 1/4 noored, kes osalevad regulaarselt treeningutel.
 • Maailma tasemel on võidetud medal noorte või juunioride arvestuses.
 • Klubi kuulub Eesti 3 parima orienteerumisklubi hulka.
 • Klubil on piisavalt vahendeid, et toetada osalemist tiitlivõistlustel ja varustuse soetamisel.
 • Klubi teeb koostööd välisklubidega (nt ühislaagrid).
 
TIPPSPORT
 • Klubis on vähemalt 3 liiget, kes löövad kaasa maailma tasemega võistlustel (MM, EM, MK).
 • Eesti MV teates võidetakse igal aastal medal.
 • Klubil on piisavalt vahendeid, et toetada liikmete osalemist tiitlivõistlustel.
 • Klubi kuulub Eesti 5 parima orienteerumisklubi hulka.
 
HARRASTUSSPORT
 • Klubi on esindatud võistkondadega Jukola ja Venlojen teatejooksudel.
 • Klubi liikmed osalevad aktiivselt erinevatel spordivõistlustel.
 • Klubi toetab osalemist Eesti MV orienteerumises.
 
TERVISESPORT
 • Klubi korraldab erinevaid spordiüritusi Värska vallas ja üle Eesti.
 • Klubi liikmed propageerivad tervislikke eluviise.
 • Klubi liikmed osalevad aktiivselt orienteerumispäevakutel ja teistel spordiüritustel.
 
RAJATISED, KAARDID
 • Suusamaja ja seltsimaja ümbruses on välja arendatud ning aastaringselt hooldatud suusa-, jooksu-, matkarajad.
 • Pidevalt on uuendatud olemasolevaid o-kaarte.
 • Kasutusele on võetud uued maastikud: Rääptsova-Matsuri, Obinitsa.
 • Peko majade juurde luuakse tervisespordi harrastamiseks sobiv keskus koos tänapäevaste võimalustega.
 
VARAD, VAHENDID
 • Klubil on oma sümboolikaga vorm (dress).
 • On olemas ruumid vahendite hoidmiseks.
 • Klubil on oma väikebuss.
 
PARTNERID
 • Oleme aktiivselt esindatud Eesti Orienteerumisliidus, Põlvamaa Spordiliidus.
 • Võtame osa MTÜ Piiriveere Liidri ja MTÜ Setomaa Turismi tööst.
 • Teeme koostööd teiste orienteerumisklubidega, Värska vallavalitsusega, valla allasutustega ja ettevõtetega.

 

4. MISSIOON

Aidata kaasa orienteerumisspordi ja teiste spordialade arengule, luues kõikidele klubiliikmetele soodsad eeldused ja tingimused endale meeldiva spordiala harrastamiseks, mis tõstab inimeste vaimset ja tervislikku enesetunnet ja annab jõudu seada endale kõrgeid sihte spordis ning tavaelus.

 

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

 • Suurendada OK Peko liikmeskonda ja leida igaühele sobiv rakendus klubis.
 • Iga-aastaselt kaasata uusi noori treeningrühmadesse, viia läbi treeninguid ja laagreid ning tõsta noorte sportlikku taset, mille väljundiks on medal tiitlivõistlustelt.
 • Jätkata Peko Kevade võistluse traditsiooni, vähemalt iga kolme aasta tagant korraldada Eesti MV-d orienteerumises, seitsme aasta tagant rahvusvaheline võistlus ja kaasa lüüa teiste spordialade (suusatamine, jalgrattasport) arendamises.
 • Arendada ja kaasajastada võistluste läbiviimiseks vajalikku materiaalset baasi, uuendada spordivarustust ning hooldada suusamaja ja seltsimaja.
 • Võtta kasutusele uued maastikud Rääptsova-Matsuri ja Obinitsa piirkonnas, ning pidevalt uuendada ja korrigeerida olemasolevaid kaarte.
 • Põhiklassi teatevõistlustel iga-aastaselt medal.
 • Korraldada piirkonnas tervisespordi suunitlusega üritusi (päevakud, matkad) ja osaleda üle-eestilistel tervisespordi üritustel.
 • Klubil on pikaajalised koostöölepingud eraettevõtetega.
 • Osaleda aktiivselt maakonna spordiliidu ja Eesti Orienteerumisliidu juhatuse töös.
 • Klubis on vähemalt viis treenerit, kellest üks on VI taseme kvalifitseeritud treener.
 • Läbi sportlike ürituste korraldamise piirkonna ja spordiala maine kujundamine positiivses valguses.
 • Klubi arvestab oma tegevuses loodushoiuga.

 

6. TEGEVUSPLAAN AASTANI 2021

 • Iga-aastaselt korraldada traditsiooniline Peko Kevad.
 • Kaardistada Obinitsa, Võmmorski maastik.
 • Kaardistada Mikitamäe-Tonja maastik RO tarbeks.
 • Klubis töötavad noortetreenerid.
 • Treeninggrupid tegutsevad Värskas ja Tallinnas.
 • Klubi taotleb iga-aastaselt erinevatest fondidest raha noorsportlaste ettevalmistamiseks.
 • Klubi maksab klubi liikmete eest Eesti MV stardimaksu.
 • Klubi taotleb vahendeid erinevatest fondidest materiaalse baasi arendamiseks.
 • Klubi uuendab võistluste korraldamiseks vajaminevat varustust.
 • Klubi korraldab noortele iga-aastaselt vähemalt 3 treeninglaagrit.
 • Klubi on aktiivne kaasalööja rahvusvahelisel orienteerumispäeval.

 

7. FINANTSEERIMINE

Arengukava elluviimine finantseeritakse era-, riiklikest, regionaalsetest ja kohalikest vahenditest, samuti loob Värska OK Peko ise vajalikke ressursse edasise arengu tagamiseks.

Sporditegevuse finantseerimise allikad on:

 • eraldised riigieelarvest;
 • eraldised kohaliku omavalitsuse eelarvest;
 • spordiorganisatsioonide majandustegevus;
 • sihtkapitalid ja -asutused;
 • sponsorlus;
 • OK Peko omatulu.

 

Arengukava on kinnitatud Värska OK Peko üldkoosolekul 05.11.2016.