PÕHIKIRI

VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO PÕHIKIRI

I. Üldsätted
1.1. Värska orienteerumisklubi PEKO (edaspidi klubi) on vaba algatuse alusel asutatud ning kasumit mitte taotlev heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev iseseisev spordialane ühendus, mis mittetulundusühinguna ühendab orienteerumisspordist huvitatud isikuid selle ala harrastamiseks, arendamiseks ja toetamiseks.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Värska orienteerumisklubi PEKO; nime lühend on OK PEKO; ingliskeelne tõlge on Värska PEKO Orienteering Club.
1.3. Klubi tegutseb Eesti Vabariigis, keskusega Värska vallas, ning tema tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel alt üles ja valitud juhtide aruandlusel klubi liikmete ees.
1.4. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning sellega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.
1.5. Klubi rajab kõik oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulisel alusel.
1.6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle käsutamise ja kasutamise ainuõigus.
1.7. Klubi tegevust juhib Põlvamaal Värskas asuv klubi juhatus.
1.8. Klubi on asutatud 06. oktoobril 1990 aastal ja on asutatud määramata ajaks.

II. Klubi põhieesmärk, ülesanded ja nende täitmise kindlustamine
2.1. Klubi tegevuse põhieesmärk on rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmine tervistavsportliku kasvatuse edendamise ja vaba aja sisuka veetmise kaudu.
2.2. Klubi ülesanneteks on:
2.2.3. orienteerumisest huvitatud inimeste (võistlussportlaste, tervisesportlaste, organisaatorite, kohtunike, treenerite jt.) koondamine ning ühendamine ja neile sobiliku tegevuse leidmine;
2.2.4. võistlus- ning tervisesportlastele vastavalt nende tasemele vajalike treeningtingimuste ja võistlustest osavõtu võimaldamine;
2.2.5. kohtunike ja treenerite kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise võimaldamine ning sportlaskonna järelkasvu koolitamine.
2.3. Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks klubi:
2.3.1. viib iseseisvalt läbi piirkondlikke sportlikke ning muid üritusi ning osaleb üleriigilistel ning teiste klubide poolt korraldatavatel piirkondliku tähtsusega võistlustel ja muude ürituste organiseerimisel;
2.3.2. arendab koostööd lepingulisel alusel teiste spordiorganisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
2.3.3. koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi koondised võistlusteks nii kodu kui välismaal, töötab välja piirkondlike võistluste juhendeid ja treeninguteks metoodilisi materjale, autasustab sportlasi ja teisi oma liikmeid ning toetajaid;
2.3.4. spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viib läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, annab rendile spordibaase ja vahendeid, teostab muid tehinguid klubi käsutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;
2.3.5. teostab muid tegevusi, mis aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele.

III. Klubi liikmeskond
3.1. Klubi liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes tunnistavad klubi eesmärke, täidavad käesolevat põhikirja ning aastakoosoleku ja juhatuse otsuseid, ning kes osalevad aktiivselt klubi tegevuses.
3.2. Klubi liikmeks astumisel peab isik esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumisest otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb otsuse teatavaks avalduse esitanud isikule.
3.3. Klubi liikmed maksavad üks kord sisseastumismaksu ja iga aasta liikmemaksu.
3.4. Liikmemaksu suuruse otsustab klubi aastakoosolek.
3.5. Klubi liikmeks astumise ning liikmemaksude tasumise täiendavad tingimused ja korra kehtestab ning vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.6. Liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3.7. Liikmed võivad kirjaliku avalduse alusel klubist välja astuda.
3.8. Majandusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasunud liikme võib juhatus klubist välja arvata.
3.9. Klubi liige, kes on rikkunud põhikirja, pannud toime tegusid klubi vastu, arvatakse juhatuse otsusega ühingust alatiseks või ajutiselt välja.
3.10. Klubi tegevusest ajutiselt eemaldatud klubi liikme õiguste taastamise või väljaarvamise peab juhatus otsustama hiljemalt 3 kuu jooksul klubi tegevusest ajutiselt eemaldamise otsuse tegemise päevast arvates. Kui juhatus nimetatud aja jooksul klubi tegevusest ajutiselt eemaldatud klubi liikme õigusi taastavat või väljaarvamise otsust ei langeta, loetakse klubi tegevusest ajutiselt eemaldatud liikme õigused automaatselt taastatuks.
3.11. Klubist väljaarvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel nõuda enda liikmeks ennistamist järgneval klubi aastakoosolekul.
3.12. Klubil on tegevliikmed ja toetajaliikmed:
3.12.1. klubi tegevliikmeks võib olla isik, kes tunnistab käesolevat põhikirja;
3.12.2. klubi toetajaliikmeks võib olla kõik klubi tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata sooviv füüsiline või juriidiline isik, kes on huvitatud koostööst ning kes nõustub klubi eesmärkide ja ülesannetega;
3.12.3. toetajaliikmete ja klubi suhted rajatakse koostöölepingutele, milles sätestatakse ka poolte vastastikused õigused ja kohustused;
3.12.4. toetajaliikmetele ei laiene põhikirja punktis 3.13. sätestatud õigused ning punktis 3.14. sätestatud kohustused;
3.12.5. klubi tegevuses osalemiseks nimetab tegev- ja toetajaliige oma esindaja ja määrab selle volituse tähtaja.
3.13. Klubi liikmetel on õigus:
3.13.1. osaleda klubi tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
3.13.2. alates 16. eluaastast võtta osa hääleõiguslikena aastakoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada ametiisikuna klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3.13.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.13.4. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
3.13.5. käsutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras klubi vara;
3.13.6. lahkuda klubi liikmeskonnast avalduse alusel ja vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.
3.14. Klubi liikmed on kohustatud:
3.14.1. tunnustama klubi eesmärke, järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
3.14.2. osalema korraliste ja erakorraliste aastakoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3.14.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakseid;
3.14.4. käsutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara.
3.15. Tegevliikmel on aastakoosolekul üks hääl.

IV. Klubi juhtimine ja tegevuse kontrollimine
4.1. Klubi juhtorganiteks on liikmete aastakoosolek ja juhatus.
4.2. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete aastakoosolek, kelle kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
4.3. Klubi aastakoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine ning täiendamine;
4.3.2. klubi eesmärkide muutmine;
4.3.3. möödunud aasta tegevuse- ja finantsaruande ning revidendi poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;
4.3.4. uue aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.3.5. juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine;
4.3.6. juhatuse esimehe, juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;
4.3.7. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja nende tasumise korra ja tähtaegade kehtestamine;
4.3.8. klubi reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.3.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. Aastakoosolekust võivad hääleõiguse osa võtta kõik klubi tegevliikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl. Klubi liige võib volitada teist klubi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.5. Klubi liikmete aastakoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud vähemalt 51% klubi tegevliikmetest. Kui aastakoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue aastakoosoleku. Uus koosolek tuleb läbi viia mitte varem kui 10 päeva ning mitte hiljem kui 20 päeva jooksul esimest korda kokkukutsutud aastakoosoleku päevast arvates järgides käesolevas punktis sätestatud teatamise korda. Teist korda kokku kutsutud aastakoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust.
4.6. Klubi aastakoosoleku kutsub kokku kord aastas klubi juhatus. Juhatus peab aastakoosoleku kokku kutsuma hiljemalt 20 päeva jooksul ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates revisjonikomisjon või vähemalt 1/10 klubi liikmetest.
4.7. Aastakoosoleku kokkukutsumise ajast, kohast ja päevakorrast peab juhatus informeerima liikmeid vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist kas elektrooniliselt või posti teel.
4.8. Klubi aastakoosoleku viib läbi klubi president või liikmete soovil koosoleku valitud juhataja antud koosolekul vastu võetud reglemendi järgi.
4.9. Klubi põhikirja muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vaja 2/3 aastakoosolekul osalenud liikmete nõusolek. Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud aastakoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Hääletamine toimub vastavalt aastakoosolekul vastu võetud reglemendile kas avaliku või salajase hääletamise teel.
4.10. Aastakoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole aastakoosolekul osalenud või esindatud tegevliikmetest.
4.11. Aastakoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.
4.12. Klubi finants-majanduslikku asjaajamist kontrollib revident, kes valitakse mitte kauemaks kui 3 aastaks käesolevas põhikirjas sätestatud valimiskorra alusel. Revident ei või olla samal ajal juhatuse liige. Revidendi pädevuses on koostada ja esitada aastakoosolekule kinnitamiseks arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta. Revidendi tagasikutsumine ning tagasiastumine toimub analoogselt käesolevas põhikirjas juhatuse liikme tagasikutsumise ning tagasiastumise korrale.

V. Juhatus
5.1. Klubi igapäevast tegevust juhib ja klubi esindab 1—6-liikmeline juhatus.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.2.1. juhatuse presidendi valimine;
5.2.2. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast lahkumise ning väljaarvamise otsustamine;
5.2.3. kinnisvara käsutamine;
5.2.4. liitudesse ühinemine ja sealt lahkumise otsustamine;
5.2.5. ühingu komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
5.2.6. välissuhete koordineerimine;
5.2.7. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
5.2.8. ühingu võistluskalendri ning võistluste eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude, juhendite kinnitamine ja muude orienteerumissporti puutuvate üldküsimuste lahendamine;
5.2.9. vastavalt seadusele stipendiumide välja andmine;
5.2.10. klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.2.11. klubi majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine.
5.3. Aastakoosolek valib klubi juhatuse liikmed klubiliikmete hulgast, samuti juhatuse arvulise koosseisu. Juhatuse koosseisu valimisel osutuvad valituks enam hääli kogunud kandidaadid. Juhul kui vajalik arv poolthääli jääb saamata, korraldatakse järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
5.4. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse liige, kes ei ole õigustanud ühingu liikmete usaldust, võidakse liikmete poolt tagasi kutsuda enne tähtaega. Tagasikutsumist võidakse algatada, kui seda nõutakse vähemalt 30% klubi liikmete häältega. Avaldus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta tuleb esitada juhatusele üldkoosoleku päevakorda võtmiseks vastavalt seaduses sätestatud korrale. Tagasikutsumine ning uue liikme valimine otsustatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimiskorra alusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel liikme volituste mahapanemise kohta asjaolude tõttu, mis takistavad nende täitmist. Tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse järgmisel üldkoosolekul
juhatuse liikmete valimiskorra alusel.
5.5. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast presidendi. Presidendi valimisel osutub valituks enam hääli kogunud kandidaat. Juhul kui kandidaadid saavad võrdse arvu hääli saab presidendiks aastakoosolekul juhatusse valimisel enim hääli saanud kandidaat. Teised juhatuse liikmed määrab etteantud ametikohtadele president. Klubi esindamise õigus on kõikidel juhatuse liikmetel.
5.6. Juhatus otsustab kõik klubi tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad aastakoosoleku ainupädevusse.
5.7. Juhatus esindab klubi kõigis õigustoimingutes.
5.8. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatuse koosolekud protokollitakse, kus fikseeritakse juhatuse poolt vastu võetud otsused ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.
5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

VI. Klubi vahendid ja vara
6.1. Klubi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandustegevuse aruande kinnitab aastakoosolek.
6.2. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
6.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
6.2.2. kodu- ja välismaiste juriidiliste ja üksikisikute toetustest ning pärandustest;
6.2.3. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.2.4. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest saadavatest summadest, finantstulust ning muudest allikatest.

VII. Klubi reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine
7.1. Klubi reorganiseeritakse või tema tegevus lõpetatakse Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras või aastakoosolekul vastu võetud otsuse alusel, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalejatest.
7.2. Klubi lõpetajad on juhatuse liikmed või aastakoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Klubi reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise kohta tehtud otsusele järgnevalt valib aastakoosolek reorganiseerimis- või likvideerimiskomisjoni, kes teostab klubi varade revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ning annab järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalikõiguslikule
juriidilise isikule.

Muudatused ja täiendused klubi põhikirja on tehtud ning muudetud ja täiendatud põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 06. novembril 2010.a.